لاگ فایل های رشته مامایی

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

کارآموزی کودکان

2

کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی

3

کارآموزی بیماری های زنان 1

4

کارآموزی بیماری های زنان 2

5 کارآموزی مدیریت بهداشتی
6 کارآموزی مدیریت بیمارستانی
7 کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی
8 کارآموزی بارداری و زایمان 2
9 کارآموزی بارداری و زایمان در عرصه  
10 کارآموزی بهداشت مادر و کودک (ترم 8)
11 کارآموزی بهداشت مادر و کودک (ترم 6)
12 کارآموزی نوزادان طبیعی
13 کارآموزی مراقبت های ویژه نوزادان
14 کارآموزی درمانگاه پره ناتال 2  
15 کارآموزی درمانگاه پره ناتال 3  
16 کارآموزی بیماری های داخلی گوارش و جراحی

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker